essen ist anders.jpg

"נוייה רוהר צייטונג, 21.9.82-אסן היא אחרת": גזיר עיתונות מהארכיון המשפחתי המתאר את חזרתו של אביה של מיכל נאמן לעיר אסן בשנת 1982, כאשר קיבל אזרחות כבוד ונתן הרצאה.
"נוייה רוהר צייטונג, 21.9.82-אסן היא אחרת": גזיר עיתונות מהארכיון המשפחתי המתאר את חזרתו של אביה של מיכל נאמן לעיר אסן בשנת 1982, כאשר קיבל אזרחות כבוד ונתן הרצאה.