Thomas Hirschhorn, “Gramsci Monument”, 2013

Thomas Hirschhorn, “Gramsci Monument”, 2013
Thomas Hirschhorn, “Gramsci Monument”
2013