Haitham Charles. Trip-tych

Haitham Charles. Trip-tych
2014. Photo: Bilal Karaman