5A_Orit Ishay_4172.jpg

צילום הצבה, פרט, קומה שניה. משמאל ובמרכז צילומים מהסדרה “הדרך, איפה זה שם”; מימין צילומים מגוף העבודה “חלום המדבר”
צילום הצבה, פרט, קומה שניה
משמאל ובמרכז צילומים מהסדרה “הדרך, איפה זה שם”; מימין צילומים מגוף העבודה “חלום המדבר”